ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 61,664 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
27 ก.พ. 60
29
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ กองสวัสดิการสังคม
27 ก.พ. 60
26
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
27 ก.พ. 60
26
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สะบ้าย้อย นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
27 ก.พ. 60
60
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองเปียะ ประกาศ อบต.คลองเปียะ เรื่อง ผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
27 ก.พ. 60
61
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกลุ่มอาชีพ
27 ก.พ. 60
72
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สำนักขาม กำหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลสำนักขาม/ นโยบายความยุติธรรมและโปร่งใส
27 ก.พ. 60
65
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฉลุง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการกำจัดขยะ)
27 ก.พ. 60
54
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นระหว่าง จ.สงขลาและ อปท.จ.สงขลา
27 ก.พ. 60
57
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดสน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นสะท้อน หมู่ที่ 5
27 ก.พ. 60
87
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดสน ประกาศราคากลางขุดลอกคลองวัดนก - คลองอาทิตย์ หมู่ที่ 2
27 ก.พ. 60
81
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ชิงโค ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2560และสมัยประชุมสามัญแรกของปีถัดไป
27 ก.พ. 60
42
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.กำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
27 ก.พ. 60
51
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
27 ก.พ. 60
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศ อบต.เกาะใหญ่ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง ก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายข้างวัดเกาะใหญ่-วัดสูง (ช่วงที่ 2)บ้านเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7
27 ก.พ. 60
28

»ข้อมูลทั้งหมด 61,664 รายการ