ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
ความคืบหน้าเรื่องเงินโบนัส ของ อปท.ปี ๒๕๕๖ จะมีหรือไม่....รอรุ้น อาทิตย์หน้า รายละเอียด
ความคืบหน้าเรื่องเงินโบนัส ของ อปท.ปี ๒๕๕๖ จะมีหรือไม่...รอรุ้น อาทิตย์หน้า รายละเอียดข่าวในเวบ สมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทยhttp://www.samaphan.net/

http://www.samaphan.net/categoryblog/391-2013-01-22-10-15-55.html
 

เฟสบุคป.เชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย

https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1610667362&fref=ts

คณะกรรมการกฤษฎีกาประชุมเรื่อง โบนัสแล้ว.........
.........คณะกรรมการกฤษฎีกาประชุมเรื่อง โบนัสแล้ว.........
ตามที่พวกเราได้ติดตามเรื่องการเบิกจ่ายเงินโบนัสของข้าราชการท้องถิ่น ที่ ทาง สตง.ได้ทวงติงว่า การเบิกจ่ายไม่มีระเบียบ รองรับ เหมือนกับข้าราชการพลเรือน และทางกระทรวงมหาดไทย ก็ได้ทำหนังสือชี้แจงยืนยันว่าทาง อปท.ได้จ่ายเงินตามประกาศ ก.จ. /ก.ท. / ก.อบต. โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศอยู่แล้ว จึงชอบที่จะปฏิบัติตาม ระเบียบ ขั้นตอน โดยมี ...
รมต.มหาดไทย ในฐานะหนึ่งก็เป็นฝ่ายกำกับดูแลอยู่แล้ว..แต่ สตง.ก็ยังทวงติงว่าจะต้องออกเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยรองรับให้เหมือนกับ ข้าราชการพลเรือนครับเมื่อความเห็นไม่ตรงกัน จึงจำเป็นที่จะต้องหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อหาข้อยุติ
........วันนี้ผู้แทนที่เรามอบหมายได้ประสานกับ จนท.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทราบว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ประชุมพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จะเป็นประโยชน์กับ อปท.หรือไม่นั้น....ยังบอกพวกเราไม่ได้...เพราะถือเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติคือชี้แจงกลับไปยังหน่วยงานที่ร้องขอให้พิจารณาเป็นคนเผยแพร่..และขณะนี้กำลังนำเรื่องเสนอต่อเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่า อาทิตน์หน้า (๒๘ มกราคม 2556-1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) น่าจะเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้กระทรวงหมาดไทย พอถึงขั้นตอนนั้น ผมจะได้ประสานเอาสำเนาหนังสือที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งกระทรวงมหาดไทยมารายงานให้เพื่อนๆพี่น้องเราทุกคนรับทราบไปพร้อมๆกัน
ด้วยความเคารพ

ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา
ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทยและคณะ
ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล
ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทยและคณะ
และกรรมการ ก กลาง อบต./เทศบาล สายราชการ


โดยส่วนตัวคิดว่าโบนัสน่าจะยังคงอยู่ครับ
ก็รอรุ้นด้วยกัน ครับ


   
นายอักษร บุตรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
             24 มกราคม 2556


แบบตรวจโบนัสปี๒๕๕๕ ของ อปท.สงขลา และการจัดเตรียมเอกสารรอรับการตรวจในเดือน พ.ย.๕๕
แบบตรวจโบนัสปี๒๕๕๕ ของ อปท.สงขลา และการจัดเตรียมเอกสารรอรับการตรวจในเดือน พ.ย.๕๕
ฝ่ายเลขา ก.อบต.สงขลา ได้จัดทำแบบตรวจให้เหมือนกันใน อปท.สงขลา ๑๔๑ แห่ง จำนวน ๑๒ หน้า
รายละเอียด
นายอักษร บุตรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
12 พฤศจิกายน 2555

ด้วยได้มีเพื่อนได้โทรสอบถามเรื่องแนวทางการเบิกจ่าบโบนัส ปี 2555 จำนวนมาก ก็บอกเล่าดังนี้ครับ
เนื่องจากผู้แทน ก.อบต.จ.สงขลา ท่านปลัดอบต.ผู้แทนก.อบต. 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิในก.อบต. ครบวาระ และมีการเลือกครบแล้ว คิดว่าฝ่ายเลขา ก.อบต.จ.สงขลา จะเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ออกตรวจโบนัส เข้าที่ประชุมก.อบต.จ.สงขลา ในวันที 29 ตุลาคม 2555 และในเดือน พฤศจิกายน 2555 นี้ อนุกรรมการคงจะ ออกตรวจโบนัส และนำเข้าที่ประชุม ก.อบต.จ.สงขลาในเดือนธัรวาคม 2555 นี้ จึงทำให้อบต. 93 แห่งในจังหวัดสงขลาเบิกจ่ายเงินโบนัส ไม่ทันในปีงบประมาณ 2555 นี้
แนวทางการเบิกจ่ายเงินโบนัสประจำปี2555 ของอบต.93 แห่งในจังหวัดสงขลา เนื่องจากเบิกจ่ายเงินโบนัสไม่ทันปีงบประมาณ 30ก.ย 55

1. อบต.ต้องงาฎีกาเบิกเงินรอจ่ายครับ.ให้ดำเนินการดังนี้ครับ

กรณีที่ 1.ตั้งเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2555
ให้ดำเนินการตามหนังสือกรมที่มท 0808.4/ว. 1934 ลว. 27 กันยายน 2548 หน้าที่ 2 ข้อ 4 คือจักทำฎีการายจ่ายตามงบประมาณและประทับตรา รอจ่าย ด้านมุมขวาของฎีกา
สำหรับอบต.ที่ มีการเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกอบต ต้องตั้งฎีการเบิกจ่ายเงินตามหนังสือนี้ข้อ 1.คือจักทำฎีการายจ่ายตามงบประมาณและประทับตรา รอจ่าย ด้านมุมขวาของฎีกา เรื่องนี้ถ้าท่านหาหนังสือเจอแล้วแจ้งส่วนการคลัง ดำเนินการหัวหน้าส่วนการคลังจะเข้าใจ ครับ
ตามเอกสารนี้ จำนวน 4 แผ่น ครับ


กรณีที่ 2 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติปี 2555 ให้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำ มาตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว. 25 มีนาคม 2549
(จ่ายขาดเงินสะสมปี 53 ไม่ได้แล้ว ตามหนังสือกรมที่แจ้ง ครับ)

การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0808.4/ว4288) 05/01/2553

หนังสือจังหวัดสงขลาที่ สข. 0037.5/ว.133 ลงวันที่ 12 มกราคม 2553
จำนวน 4 แผ่น

ในส่วนความเคลื่อนไหวในการประชุมก.อบต.จ.สงขลา เพื่อนๆๆพนักงานสามารถ โทรสอบถามผู้แทน ปลัดอบต.ก.อบต.จ.สงขลา ทั้ง 3 ท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถูกสอบวินัยหรือเรื่องอื่นๆๆ เช่นโอนย้ายกรณีพิเศษ โทรให้ข้อมูลได้ครับ

1.นายประยูร สิกะพันธ์ ปลัดอบต.ทุ่งหมอ
โทร 086 2855900

2.นายรัชชานนท์ นวลปาน ปลัดอบต.คลองรี
โทร 081 18970850

3.นายอนุชิต จุลิวรรณลีย์ ปลัดอบต.แค
โทร 081 8971484
สิ่งที่อบต.ต้องเตรียมรอรับการตรวจคือ
1.เอกสารที่จัดเตรียมตามแบบประเมิณขอโบนัส จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด (คณะกรรมการ 6 ชุด)

2.มิติที่ 2 เรื่องวัดความพึงพอใจ 7 คะแนน ทุก อบต.จะต้องมี

3.แนวทางการตรวจโบนัสปี 55(เหมือนปี 52 ครับ) ก.อบต.จ.สงขลา ได้มีมติกำหนดรูปแบบการออกตรวจของคณะกรรมการแต่ละชุดเหมือนกันหมด ตามมติการประชุมครั้งที่ 1/2552 ลว.28 ม.ค 52
เอกสารคู่มือแนวทางตรวจโบนัสตามมติก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 1/2552 และผลคะแนนบริหารการจัดการที่ดีประจำปี 2552
เอกสารจำนวน 5 แผ่น ครับ


ขอให้.......โชคดีครับ.....
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย

นายอักษร บุตรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
26 ตุลาคม 2555
มีข้อมูลเรื่องดีๆๆ เสนอแนะเกี่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำหรือของอปท.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ ทางเวบ.อบต.บางกล่ำ
www.bangklam.go.th/index.php หรือ โทร 074-328256-7 ต่อ 13
facebook อบต.บางกล่ำ www.facebook.com/bangklam มีภาพกิจกรรม คลิปวิดีโอ และข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจอื่น ๆ สามารถ add friend ได้น่ะครับ
มือถือ 089-1971331
p-aksorn31@windowslive.com

หนังสือสั่งการเกี่ยวกับโบนัส


โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ด้วยอบต./เทศบาล หลายแห่งถูก สตง.ลงตรวจเรียกเงินโบนัสปี 50, 51 กรณีจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงินโบนัส รวมเอกสารใว้ชี้แจง กับ สตง.ดังนี้ ครับ

สตง.เรียกเงินคืนเทศบาลในจ.อำนาจเจริญ กรณีอปท.จ่ายขาดเงินสะสมฯ เป็นเงินโบนัส ประจำปี 51 และ 52 โดยอ้างหนังสือที่ มท 0808.4/ ว 4288 ลว . 24 ธันวาคม 2552 อปท.ที่จ่ายขาดเงินสะสมฯ เตรียมเอกสารชี้แจงได้ ดังนี้
ด้วยได้รับโทรศัพท์เพื่อนปลัดเทศบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ ว่าสตง. เข้าตรวจและมีหนังสือเรียกเงินคืนเทศบาลกรณีอปท.จ่ายขาดเงินสะสมฯ เป็นเงินโบนัส ประจำปี 51 และ 52 โดยอ้างหนังสือที่ มท 0808.4/ ว 4288 ลว .24 ธค. 2552 ที่สรุปใจความได้ว่าไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงินโบนัสได้ และขอหนังสือหารือก.อบต.จังหวัดเลย ที่หารือ ก.อบต.ในเรื่องนี้ หนังสือ ที่ มท 0809.3 /ว. 5 ลว. 9 มกราคม 2550 เรียนประธาน ก.จ.จ , ก.ท.จ และ ก.อบต.จ จังหวัดทุแห่งถือปฎิบัฎิตาม หนังสือ ที่ มท 0809.3/35 ลว. 9 มค. 50 ที่ตอบข้อหารือ ก.อบต จังหวัดเลย เพื่อใช้ชี้แจงกับ สตง. และผมก็ได้ส่งไปให้แล้ว คงจะมี อปท. หลายแห่งที่จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินโบนัส ก็ขอให้เตรียมหลักฐานใว้ชี้แจง สตง.ในเรื่องนี้ 3 ฉบับ ดังนี้ ครับ
1 . ที่ มท 0809.3/35 ลว. 9 มกราคม 2550 ตอบข้อ 2 ว่าจ่ายขาดเงินสะสมได้ตามระเบียบการเงินอปท. พ.ศ 2547 (ฉบับที่ 2 ) รวมแก้ใข 2548 หาเพิ่มเติมได้ที่ 1 .หนังสือประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ปี 2550 เล่มมาตราฐานบริหารงานบุคคล อบต.(ปกสีเขียวอ่อนๆๆ) หน้าที่ 504 ที่ มท 0809.3 /ว. 5 ลว. 9 มกราคม 2550 เรียนประธาน ก.จ.จ , ก.ท.จ และ ก.อบต.จ จังหวัดทุแห่งถือปฎิบัฎิตาม หนังสือ ที่ มท 0809.3/35 ลว. 9 มกราคม 2550 หน้าที่ 505,506 ครับ

2 .หนังสือประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ปี 2551 เล่มมาตราฐานบริหารงานบุคคล อบต.(ปกสีส้มอ่อนๆๆ) หน้าที่ 554 ที่มท 0809.3 /ว. 5 ลว. 9 มกราคม 2 เรียนประธาน ก.จ.จ , ก.ท.จ และ ก.อบต.จ จังหวัดทุแห่งถือปฎิบัฎิตาม หนังสือ ที่มท 0809.3/35 ลว. 9 มกราคม 2550 หน้าที่ 555,556 ครับ
( Download เอกสารจำนวน 3 แผ่น) ครับ ลงนามโดย ท่านรองวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริม (เลขาก.จ , ก.ท.และ ก.อบต)

3 .หนังสือ กรมส่งเสริมมีหนังสือแจ้งแนวทางที่มท .0809.3/ ว 141 ลว. 30 มิถุนายน 2548 พร้อมแนบคำวินิจฉัย ข้อ 90 (2) หนังสือสำนักบริหารงานการคลัง(สน.คท) ที่มท 0808.4/ 1301 ลว. 29 เมษายน 2548 ลงนามโดย ผอ.ลักขณา ปัสนานนท์ ลองเปืดอ่านดู ครับ สำหรับอปท.ที่จ่ายขาดเงินสะสมฯ ก็รวบรวมใว้ชี้แจงต่อ สตง.ได้ ครับ ( Download หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )

4 .หนังสือด่วนที่สุดที่มท 0809.3 /ว. 25 ลว. 9 มีนาคม ข้อ 8 หนังสือดังกล่าวยังไม่ยกเลิกครับ หนังสือเขียนตอบชัดเจน ลองอ่านดู ครับ (Download การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)

5. ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งที่มท 0808.4/ ว 4288 ลว. 24 ธ.ค 2552 ลงในเวบกรมส่งเสริมฯเมื่วันที่ 5 มกราคม 2553 ลงนามโดย นายมานิตย์ วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกจากสำนักบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-8926 ก็ส่งผลให้อปท.ทุกแห่งต้องปฎิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าว ครับ เหตุเกิด เพราะก็ตามที่กรมฯว่า ครับ ด้วยปรากฎว่า ได้มี อปท.หลายแห่งหารือเกี่ยวกับการนำเงินสะสม ไปจ่ายเป็นเงินโบนัสได้หรือไม่ กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือตอบดังกล่าว ลองอ่านดู ครับ
( Download การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0808.4/ ว 4288) )
( Download หนังสือจังหวัดสงขลาที่ สข. 0037.5/ ว. 133 ลงวันที่ 12 มกราคม 2553 จำนวน 4 แผ่น)
สำหรับกรณีการจ่ายขาดเงินสะสมฯเพื่อจ่ายเป็นโบนัส ที่จ่ายไปแล้วเมื่อปี 2548 - 2552 ก็ต้องถือว่าจ่ายได้ เพราะกรมส่งเสริมมีหนังสือแจ้งแนวทางที่มท .0809.3 /ว 141 ลว. 30 มิ.ย. 2548 พร้อมแนบคำวินิจฉัย ข้อ 90 (2) หนังสือสำนักบริหารงานการคลัง(สน.คท) ที่มท 0808.4/ 1301 ลว 29 เมษายน 2548 ลงนามโดย ผอ.ลักขณา ปัสนานนท์ ลองเปิดอ่านดู ครับ สำหรับ อปท.ที่จ่ายขาดเงินสะสมฯ ก็รวบรวมใว้ชี้แจงต่อ สตง.ได้ ครับ
( Download หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
หนังสือด่วนที่สุดที่มท 0808.3/ ว .25 ลว 9 มีนาคม 2549 ข้อ 8 หนังสือดังกล่วยังไม่ยกเลิก ครับ หนังสือเขียนตอบชัดเจน ลองอ่านดู ครับ
(Download การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)

6. ปิดท้ายหนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่มท 0869.2/ 17328 ลว. 12 ธ.ค 2549 หารือเรื่อง 2. กรณีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นจากเงินสะสมฯ สำนักงานก.จ , ก.ท และก.อบต มีหนังสือตอบข้อหารือโดยมีหนังสือ แจ้งประธานก.จ.จ , ก.ท.จ และก.อบต.จังหวัดเลย ที่ มท 0809.3/35 ลว. 9 มกราคม 2550 ตอบข้อ 2 ว่าจ่ายขาดเงินสะสมได้ตามระเบียบการเงินอปท. พ.ศ 2547 ( ฉบับที่ 2) รวมแก้ใข 2548
หนังสือหน้าที่ 2 ข้อ 2. ฉบับนี้ อบต.จ.สงขลา หาหนังสือได้ ในคู่มือที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อบรมหลักสูตรบุคคลากรมืออาชีพ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2552 เล่มสีชมพู หน้าที่ 76 และ 77 ครับ ข้าราชการต้องถือปฎิบัติตามระเบียบฯ ในส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องนี้ เป็นเพราะอปท.เราไม่เข้าใจ เลยถามไปที่กรมส่งเสริมฯซึ่งมีหนังสือแจ้งแนวปฎิบัติในเรื่องนี้อยู่แล้วอย่างชัดเจน จึงเป็นที่มาของหนังสือมท 0808.4/ ว 4288 ลว. 24 ธ.ค 2552 ลงในเวบกรมส่งเสริมฯเมื่วันที่ 5 มกราคม 2553 ลงนามโดย นายมานิตย์ วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกจากสำนักบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-8926 โดยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งโดยปกติหนังสือเรื่องนี้ ท่านสังเกตุให้ดี ไม่ว่าจะเป็น ว. 25 ลว. 9 มี.ค 2549 เขาจะมีหนังสือแจ้งประธานก.จ.จ , ก.ท.จ และก.อบต.จังหวัดทุกแห่ง เพื่อถือปฎิบัติ

ก็นำมาเล่าสู้กันฟัง ขอให้โชคดี ครับจริงหรือ!! ตามหนังสือที่มท 0808.4/ว 4288 ลว.24 ธ.ค 2552 เมื่อก.อบต.มีหนังสือตอบข้อหารือให้จ่ายได้ที่มท 0809.3/ว.5 ลว.9 ม.ค 50 ยังไม่ยกเลิก ดูรายละเอียด


ด้วยมีเพื่อนๆๆพนักงานส่วนตำบลและพนักงานเทศบาล ได้ขอหนังสือตอบข้อหารือ ก.อบต.จังหวัดเลย เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นโบนัสจำนวนมาก จึงขอชี้แจงและลงเอกสารเพิ่มเติม เพื่อเพื่อนทุกท่าน ที่สนใจเปิดอ่านใว้เป็นข้อมูล ครับ ดังนี้

เอกสารหนังสือที่ มท 0809.3/35 ลว. 9 มกราคม 2550 ตอบข้อ 2 ว่าจ่ายขาดเงินสะสมได้ตามระเบียบการเงินอปท. พ.ศ 2547 (ฉบับที่ 2) รวมแก้ใข 2548 หาเพิ่มเติมได้ที่ 1.หนังสือประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ปี 2550 เล่มมาตราฐานบริหารงานบุคคล อบต.(ปกสีเขียวอ่อนๆๆ) หน้าที่ 504 ที่มท 0809.3/ว. 5 ลว. 9 มกราคม 2550 เรียนประธาน ก.จ.จ,ก.ท.จ และ ก.อบต.จ จังหวัดทุแห่งถือปฎิบัฎิตาม หนังสือ ที่มท 0809.3/35 ลว 9 ม.ค 50 หน้าที่ 505,506 ครับ

2.หนังสือประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ปี 2551 เล่มมาตราฐานบริหารงานบุคคล อบต.(ปกสีส้มอ่อนๆๆ) หน้าที่ 554 ที่มท 0809.3/ว. 5 ลว. 9 มกราคม 2550 เรียนประธาน ก.จ.จ,ก.ท.จ และ ก.อบต.จ จังหวัดทุแห่งถือปฎิบัฎิตาม หนังสือ ที่มท 0809.3/35 ลว 9 ม.ค 50 หน้าที่ 555,556 ครับ

เอกสาร จำนวน 3 แผ่น

ครับ ลงนามโดย ท่านรองวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริม (เลขาก.จ,ก.ท.และ ก.อบต )
เอกสารนี้สมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย แจก ในการประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ปี 2550 และ 2551 (ผู้ประชุมประกอบด้วยปลัดอบต.และพนักงานอบต. ครับ ) คิดว่าทุกจังหวัดมีเอกสารนี้อยู่ สำรับครับ

ต้องบอขอบพระคุณท่านประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ท่านปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา ที่จัดทำเอกสารแจก ได้ดีมากๆๆ ครับ
ขอให้โชคดี ครับ
นายอักษร บุตรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนบางกล่ำ
18 มกราคม 2553


ปี 53 อปท.จ่ายขาดเงินสะสมฯ เป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส) ไม่ได้แล้ว ตามหนังสือแจ้งที่มท 0808.4/ว 4288 ลว.24 ธ.ค 2552 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ครับ
ด้วยอบต.หลายแห่งถูก สตง.ลงตรวจเรียกเงินโบนัสปี 50, 51 ของอบต.หลายหลายแห่ง กรณีจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงินโบนัส รวมเอกสารใว้ชี้แจง กับ สตง.ดังนี้ ครับ ขอให้โชคดี ครับ

เรียน ท่านปลัดค่ะ ทาง อบต.พรุเตียวโดน สตง.เรียกคืนการจ่ายขาดเงินสะสมโบนัสของปี 51 จึงขอหนังสือหน่อยค่ะ คลัง อบต.พรุเตียวค่ะ ที่อยู๋ 55/2 ม.2 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 นางกรอบแก้ว เหมทานนท์ (keawh@hotmail.com)

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งที่มท 0808.4/ว 4288 ลว.24 ธ.ค 2552 ลงในเวบกรมส่งเสริมฯเมื่วันที่ 5 มกราคม 2553 ลงนามโดย นายมานิตย์ วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกจากสำนักบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-8926

ก็ส่งผลให้อปท.ทุกแห่งต้องปฎิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าว ครับ เหตุเกิด เพราะก็ตามที่กรมฯว่า ครับ ด้วยปรากฎว่า ได้มี อปท.หลายแห่งหารือเกี่ยวกับการนำเงินสะสม ไปจ่ายเป็นเงินโบนัสได้หรือไม่ กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือตอบดังกล่าว ลองอ่านดู ครับ

การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 10/03/2549
การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 10/03/2549
แบบประเมินฯ จำนวน 1 ชุด 10/03/2549
แบบแสดงรายจ่าย,แบบรายงานผล จำนวน 1 ชุด 10/03/2549
แผนผังสรุปขั้นตอนการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ จำนวน 1 ชุด 10/03/2549
ร่างประกาศ ก.จังหวัดฯ จำนวน 3 ชุด 10/03/2549

การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0808.4/ว4288) 05/01/2553

หนังสือจังหวัดสงขลาที่ สข. 0037.5/ว.133 ลงวันที่ 12 มกราคม 2553
จำนวน 4 แผ่น

สำหรับกรณีการจ่ายขาดเงินสะสมฯเพื่อจ่ายเป็นโบนัส ที่จ่ายไปแล้วเมื่อปี 2548-2552 ก็ต้องถือว่าจ่ายได้ เพราะกรมส่งเสริมมีหนังสือแจ้งแนวทางที่มท .0809.3/ว 141 ลว.30 มิ.ย 2548 พร้อมแนบคำวินิจฉัย ข้อ 90 (2) หนังสือสำนักบริหารงานการคลัง(สน.คท) ที่มท 0808.4/ 1301 ลว. 29 เม.ย 2548 ลงนามโดยผอ.ลักขณา ปัสนานนท์ ลองเปืดอ่านดู ครับ สำหรับอปท.ที่จ่ายขาดเงินสะสมฯ ก็รวบรวมใว้ชี้แจงต่อ สตง.ได้ ครับ

หนังสือด่วนที่สุดที่มท 0809.3/ว.25 ลว 9 มี.ค 2549 ข้อ 8 หนังสือดังกล่วยังไม่ยกเลิก ครับ หนังสือเขียนตอบชัดเจน ลองอ่านดู ครับ


ปิดท้ายหนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่มท 0869.2/ 17328 ลว.12 ธ.ค 2549 หารือเรื่อง2.กรณีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นจากเงินสะสมฯ สำนักงานก.จ, ก.ท และก.อบต มีหนังสือตอบข้อหารือโดยมีหนังสือ แจ้งประธานก.จ.จ , ก.ท.จ และก.อบต.จังหวัดเลย ที่ มท 0809.3/35 ลว. 9 มกราคม 2550 ตอบข้อ 2 ว่าจ่ายขาดเงินสะสมได้ตามระเบียบการเงินอปท. พ.ศ 2547 (ฉบับที่ 2) รวมแก้ใข 2548

หนังสือหน้าที่ 2 ข้อ 2. ฉบับนี้ อบต.จ.สงขลา หาหนังสือได้ ในคู่มือที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อบรมหลักสูตรบุคคลากรมืออาชีพ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2552 เล่มสีชมพู หน้าที่ 76 และ77 ครับ สำหรับเพื่อนข้าราชการอปท.ขอมาได้ที่
p-aksorn31@ windowslive.com จะส่งเอกสารไปให้ หรือโทร.สอบถามได้ที่ อบต.บางกล่ำ 074-328256-7 ต่อ 11 คุณกาญนา แก้วดี หรือต่อ 13 ปลัดอบต.บางกล่ำ มือถือ 089-1971331 ยินดีจัดส่งให้ ครับ

ข้าราชการต้องถือปฎิบัติตามระเบียบฯ ในส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องนี้ เป็นเพราะอปท.เราไม่เข้าใจ เลยถามไปที่กรมส่งเสริมฯซึ่งมีหนังสือแจ้งแนวปฎิบัติในเรื่องนี้อยู่แล้วอย่างชัดเจน จึงเป็นที่มาของหนังสือมท 0808.4/ว 4288 ลว.24 ธ.ค 2552 ลงในเวบกรมส่งเสริมฯเมื่วันที่ 5 มกราคม 2553 ลงนามโดย นายมานิตย์ วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกจากสำนักบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-8926 โดยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งโดยปกติหนังสือเรื่องนี้ ท่านสังเกตุให้ดี ไม่ว่าจะเป็น ว. 25 ลว.9 มี.ค 2549 เขาจะมีหนังสือแจ้งประธานก.จ.จ , ก.ท.จ และก.อบต.จังหวัดทุกแห่ง เพื่อถือปฎิบัติ

ก็นำมาเล่าสู้กันฟัง ขอให้โชคดี ครับ

นายอักษร บุตรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
7 มกราคม 2553


โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 24/1/56

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2557 (ดู:145)(วันที่:27/8/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้าง (ดู:162)(วันที่:27/8/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาปรับปรุงลานหน้าป้าย อบต.ท่าชะมวง (ดู:138)(วันที่:27/8/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2557 (ดู:131)(วันที่:27/8/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. (ดู:145)(วันที่:27/8/57)